Договор № BG05M9OP001-1.021-0393-C01

„Повишаване на професионалните възможности на служителите на фирма „Славянка“ ЕАД”

изпълняван от  „Славянка” ЕАД –  гр. Горна Оряховица

 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”

Основни цели на проектното предложение:

Реализирането на дейностите, заложени в проекта ще доведе до развитие на капацитета и увеличаване адаптивността на работната сила към промените в условията на труд и според нуждите на трудовия пазар. Гарантирането на устойчива трудова заетост на 91 лица в деликатен сектор, какъвто е производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия, ще повиши самочувствието на представителите на целевата група.

 

Очаквани основни резултати:

Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Славянка“ ЕАД, чрез провеждане на обучения за повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции на 91 от служителите. Проектът следва ще допринесе за осигуряването на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила в България и достигане на европейско качество в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Обща стойност на договора: 165 357.50 лв

Продължителност на проекта: 16 месеца

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.